Azam Nagar, BelgaumĀ 

Bauxite Road
Union Society, Azam Nagar
Belgaum, Karnataka 590010